Τι αλλαζει στη λειτουργια των συνδεσμων οπαδων.

1451913502

Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των συνδέσμων των οργανωμένων οπαδών φέρνει η κοινή απόφαση των υπουργείων Αθλητισμού και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λίγο πριν το τέλος του 2015.

Σύμφωνα με την απόφαση που συνυπογράφουν οι κύριοι Κοντονής και Τόσκας, κάθε ομάδα μπορεί να έχει μόνο μία Λέσχη Φιλάθλων, την οποία έχει δικαίωμα να συστήσει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, καθώς επίσης, μετά από έγγραφη συναίνεση αυτού, η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (άρθρα 64 επ. Ν. 2725/1999).

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, κάθε Λέσχη φιλάθλων οφείλει να καλλιεργεί και να προάγει τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος, ενώ υπογραμμίζεται πως παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια της Λέσχης, δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

Κάθε Λέσχη μπορεί να ιδρύσει και να διατηρεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, ένα ή περισσότερα κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της.

Προς το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωτικός ο ορισμός υπευθύνου του παραρτήματος, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Λέσχης και να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, ενώ αντίγραφο του ποινικού μητρώου του υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος και τα στοιχεία του υπευθύνου του, γνωστοποιούνται αμελλητί στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου λειτουργίας του και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως εποπτεύουσα αρχή.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα μπορεί να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει μια τέτοια άδεια, εάν από τη λειτουργία του γραφείου ή του εντευκτηρίου προκύπτει σοβαρή όχληση των περιοίκων ή διαπιστώνονται εν γένει παραβάσεις της κοινής νομοθεσίας, προβαίνει δε σε σφράγιση κάθε χώρου που στεγάζει τα ανωτέρω κατά τα προβλεπόμενα.

Όροι λειτουργίας

Παράλληλα, με την υπουργική απόφαση τίθενται αυστηροί όροι για τη σύσταση και τη νόμιμη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή της κάθε Λέσχης σε ειδικό μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την οποία πρέπει να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, πρακτικά γενικής συνέλευσης, απόφαση του ΔΣ του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε., με τα οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος για την εποπτεία και έλεγχο της Λέσχης, κατάσταση με τις ακριβείς και πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας των μελών του Δ.Σ και φορολογική ενημερότητα της Λέσχης.

Παράλληλα, λέσχη που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο ή προβαίνει σε μίσθωση ακινήτου, υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση (παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015), η οποία έχει ισχύ ενός έτους από τη χορήγηση της και υποχρεωτικά κοινοποιείται από τη Λέσχη στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου εγκατάστασης της.

Τέλος, η κάθε Λέσχη είναι υποχρεωμένη να τηρεί και να ενημερώνει Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων καθώς και Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, το έτος γέννησης, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας (αν το μέλος είναι νεότερο των 16 ετών, αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ασκούντος τη γονική μέριμνα), ενώ σε ειδική στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά η τυχόν επιβολή στο μέλος ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων για αδικήματα με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Μέλη Λέσχης

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέλος Λέσχης μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή τουλάχιστον το 16ο με έγγραφη συναίνεση του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β΄, γ΄, δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 και του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν.

Παράλληλα, για κάθε μέλος εκδίδεται από τη Λέσχη ταυτότητα, η οποία ισχύει για ένα έτος.

Σε αυτή επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου της και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η Λέσχη που την εξέδωσε και ο αύξων αριθμός του κατόχου στο Μητρώο Μελών.

Η ταυτότητα υπογράφεται από τον πρόεδρο της Λέσχης και προορίζεται για αποκλειστική χρήση του μέλους το οποίο αναγράφεται σε αυτή και απαγορεύεται κάθε μεταβίβαση της, έστω προσωρινή, σε άλλο πρόσωπο.

Τέλος, τα μέλη των παραρτημάτων της Λέσχης Φιλάθλων εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου Μελών της Λέσχης.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ολόκληρο το Νόμο 4326/2015 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή:Lawspot.gr